Featured Articles

Arteriovenous Malformation (Volume 8 Issue 2)

Head and Neck Arteriovenous Malformations: Clinical Manifestations and Endovascular Treatments
Shuichi Tanoue, Norimitsu Tanaka, Masamichi Koganemaru, Asako Kuhara, Tomoko Kugiyama, Miyuki Sawano and Toshi Abe

Endovascular and Percutaneous Embolotherapy for the Body and Extremity Arteriovenous Malformations
Keigo Osuga, Kazuhiro Yamamoto, Hiroki Higashihara, Hiroshi Juri, Kiyohito Yamamoto, Akira Higashiyama, Hiroki Matsutani, Asami Sugimoto, Sou Toda and Tomohiro Fujitani

An Update of Treatment of Pancreatic Arteriovenous Malformations
Shiro Onozawa, Ryosuke Miyauchi, Masaki Takahashi and Kazunori Kuroki

An Update on Embolization for Pulmonary Arteriovenous Malformations
Masashi Shimohira, Tatsuya Kawai and Kengo Ohta

Radiation Exposure and Protection (Volume 7 Issue 2)

The Effort for Radiation Protection Increases the Value of Interventional Radiology
Toshi Abe

Dosimetry of Occupational Eye Lens Dose Using a Novel Direct Eye Dosimeter, DOSIRIS, during Interventional Radiology Procedures
Masakazu Hirakawa, Hiroshi Nakatake, Satoru Tsuruta, Shuji Matsuura, Yuushi Motomura, Yoshiki Hiraki, Koshi Mimori, Kousei Ishigami

Radiation Protection of the Eye Lens in Fluoroscopy-guided Interventional Procedures
Masaaki Akahane, Naoki Yoshioka, Shigeru Kiryu

Radiation Exposure and Protection in Computed Tomography Fluoroscopy
Miyuki Nakatani, Shuji Kariya, Yasuyuki Ono, Takuji Maruyama, Yutaka Ueno, Atsushi Komemushi, Noboru Tanigawa

Image Guided Biopsy (Volume 6 Issue 3)

Computed Tomography-guided Core Needle Biopsy for Renal Tumors: A Review
Toshihiro Iguchi, Yusuke Matsui, Koji Tomita, Mayu Uka, Toshiyuki Komaki, Soichiro Kajita, Noriyuki Umakoshi, Kazuaki Munetomo, Hideo Gobara, Susumu Kanazawa

Percutaneous Image-guided Needle Biopsy of Musculoskeletal Tumors: Technical Tips
Takaaki Hasegawa, Shohei Chatani, Yozo Sato, Shinichi Murata, Hidekazu Yamaura, Ryota Tsukii, Terutaka Yoshihara, Masanori Machida, Kyohei Nagasawa, Yoshitaka Inaba

Computed Tomography-guided Lung Biopsy: A Review of Techniques for Reducing the Incidence of Complications
Kazuhiko Nakamura, Kensuke Matsumoto, Chie Inoue, Eiji Matsusue, Shinya Fujii

Aortic and Peripheral Arterial Intervention (Volume 5 Issue 3)

Endovascular Treatment for Thoracoabdominal Aortic Aneurysm and Complex Abdominal Aortic Aneurysm Using Fenestrated and Branched Grafts
Wataru Higashiura

Recent Update of Endovascular Type 2 Endoleak Management
Yoshiaki Katada

Recent Update on Peripheral Arterial Endovascular Therapy for Peripheral Arterial Occlusive Disease
Ryoichi Tanaka

Tumor Ablation (Volume 5 Issue 2)

Percutaneous Image-guided Thermal Ablation for Renal Cell Carcinoma
Masashi Fujimori, Takashi Yamanaka, Yuichi Sugino, Naritaka Matsushita, Hajime Sakuma

Radiofrequency Ablation for Stage I Non-Small Cell Lung Cancer: An Updated Review of Literature from the Last Decade
Yusuke Matsui, Toshihiro Iguchi, Koji Tomita, Mayu Uka, Jun Sakurai, Hideo Gobara, Susumu Kanazawa

Percutaneous Radiofrequency Ablation for Liver Tumors: Technical Tips
Yozo Sato, Takaaki Hasegawa, Shohei Chatani, Shinichi Murata, Yoshitaka Inaba