Guidelines

2024 Volume 9 Issue 1 Pages 41-48

Masayuki Hashimoto, Yasufumi Ouchi, Shinsaku Yata, Akira Yamamoto, Kojiro Suzuki, Asuka Kobayashi, Guideline Committee, Japanese Society of Interventional Radiology

2023 Volume 8 Issue 2 Pages 105-117

Shunsuke Sugawara, Miyuki Sone, Noriaki Sakamoto, Keitaro Sofue, Kazuki Hashimoto, Yasuaki Arai, Hiroyuki Tokue, Masakazu Takigawa, Hidefumi Mimura, Tomoaki Yamanishi, Takuji Yamagami

2018 Volume 3 Issue 1 Pages 1-27

Atsushi Komemushi, Noriaki Sakamotos

2018 Volume 3 Issue 3 Pages 28-43

Katsuhiko Matsuura, Yasuo Gotoh, Shunichi Sadaoka, Kei Takase, Yoshiaki Narimatsu

2018 Volume 3 Issue 1 Pages 44-65

Toru Saguchi, Yasunori Arai, Seiji Kamei, Atsushi Komemushi, Kazuhiro Saito